Metsäteknologiklubi

Kutsumme puhujia esittämään tutkimustuloksiaan ja ajatuksiaan siitä kuinka uudet lait ja säännökset (esim. metsälaki ja liikennesäännökset) ovat muuttaneet ja/tai tulevat muuttamaan puunhankintaketjun toimintaa. Esimerkiksi, kuinka hakkuut tehdään peitteisen metsätalouden oloissa? Onko meillä siihen parhaat koneet? Ovatko hakkuumenetelmät oikeat? Mikä vaatii kehitystyötä? On useita esimerkkejä siitä kuinka uudet lait ja säännökset avaavat mahdollisuuksia ja vaatimuksia uusille menetelmille ja uudelle tekniikalle.

Ohjelma julkaistaan pian.

Teknologiklubin yhteyshenkilö Bo Dahlinille (etunimi.sukunimi [ät] helsinki.fi)n.

How new laws and regulations are influencing forest operations?

Forest Technology Club

We invite speakers to present their findings and thoughts on how new laws and regulations (e.g. forest law and traffic regulations) have changed and/or will change the way forest operations are done and may be done in future. One example is how forest operations could be done under Continuous Cover Management. Do we have the best machinery for that? Do we have the right methods? What should be further developed? There are many examples of how the new laws and regulations open up for new methodologies and technology.

The programme will be published soon.

Contact person of the Forest Technology Club: Bo Dahlin (firstname.lastname [ät] helsinki.fi).