Metsäteknologiklubi

Kutsumme puhujia esittämään tutkimustuloksiaan ja ajatuksiaan siitä kuinka uudet lait ja säännökset (esim. metsälaki ja liikennesäännökset) ovat muuttaneet ja/tai tulevat muuttamaan puunhankintaketjun toimintaa. Esimerkiksi, kuinka hakkuut tehdään peitteisen metsätalouden oloissa? Onko meillä siihen parhaat koneet? Ovatko hakkuumenetelmät oikeat? Mikä vaatii kehitystyötä? On useita esimerkkejä siitä kuinka uudet lait ja säännökset avaavat mahdollisuuksia ja vaatimuksia uusille menetelmille ja uudelle tekniikalle.

Ohjelma

13.45 – 14.45
Yksityistielain ja tieliikennelain vaikutukset tiestödatan tuotantoon, Pirjo Venäläinen, Metsäteho
Puun mittammisen kehitys, Jari Lindblad, Luke

14.45 – 15.15 Kahvitauko

15.15 – 16.30
Harvesterioperaattorin kohtaamat rajoitteet harvennushakkuissa, Heikki Ovaskainen, Metsäteho
Ylisuurten rekkojen (> 25 m) mahdollisuudet puunkuljetuksessa, Harri Ruokojärvi, Helsingin Yliopisto

Teknologiklubin yhteyshenkilö Bo Dahlinille (etunimi.sukunimi [ät] helsinki.fi)n.

How new laws and regulations are influencing forest operations?

Forest Technology Club

We invite speakers to present their findings and thoughts on how new laws and regulations (e.g. forest law and traffic regulations) have changed and/or will change the way forest operations are done and may be done in future. One example is how forest operations could be done under Continuous Cover Management. Do we have the best machinery for that? Do we have the right methods? What should be further developed? There are many examples of how the new laws and regulations open up for new methodologies and technology.

Programme

13.45 – 14.45
Yksityistielain ja tieliikennelain vaikutukset tiestödatan tuotantoon, Pirjo Venäläinen, Metsäteho
Developments in wood measurement, Jari Lindblad, Luke

14.45 – 15.15 Coffee break

15.15 – 16.30
Limitations that a harvester operator faces in thinning cutting, Heikki Ovaskainen, Metsäteho
Potentials for oversized (>25 m) trucks in wood transport, Harri Ruokojärvi, Helsingin Yliopisto

Contact person of the Forest Technology Club: Bo Dahlin (firstname.lastname [ät] helsinki.fi).