Lataa tulostettava jäsentiedote PDF-tiedostona.

Download printable information letter as a PDF file

Tässä tiedotteessa / Contents of the information letter

 • Kutsu syyskokoukseen 12.12.2018
 • Invitation to the Autumn meeting on 12 December 2018
 • Silva Fennican päätoimittaja vaihtuu
 • Change of the Editor-in-Chief of Silva Fennica
 • Metsätieteen aikakauskirjan uusi päätoimittaja aloittaa tehtävässään 1.1.2019
 • Seuran jäsenten on oikeus julkaista ilmaiseksi Silva Fennicassa
 • The right of the members of our Society for free publishing in Silva Fennica
 • Seuran tulevaa ohjelmaa / Forthcoming events
 • Metsähistorian tutkijaseminaari 2019 ja Vuosilusto 13/2020 kirjoituskutsu
 • Uusia jäseniä / New members
 • Toimiston aukioloajat / Office hours

__________

Kutsu syyskokoukseen 12.12.2018

Suomen Metsätieteellisen Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) salissa 309 keskiviikkona 12.12.2018 klo 15 alkaen.

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

3.Ko kouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

5. Vahvistetaan Seuran toimintasuunnitelma (Liite 1), tulo- ja menoarvio (Liite 2) sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019.

6. Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2019 sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten Matleena Kniivilän ja Matti Katilan tilalle kaudelle 2019 - 2021. Seuran sääntöjen 6 § mukaan Matti Katilaa ei voida valita uudelleen. Hallituksen jäsenehdokkaita etsineen työryhmän esitys on:

 • puheenjohtaja 2019: professori Miina Rautiainen, Aalto-yliopisto
 • varapuheenjohtaja 2019: johtava tutkija Tuija Aronen, Luonnonvarakeskus
 • hallituksen jäsenet 2019 – 2021: erikoistutkija Matleena Kniivilä, Luonnonvarakeskus ja erikoistutkija Sakari Tuominen, Luonnonvarakeskus

Kokouksessa paikalla olevat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

7. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä tarvittaessa heille varahenkilöt vuodelle 2018. Ehdotukset ovat:

 • tilintarkastaja: tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers (PwC)
 • Koska ehdotettu tilintarkastaja on tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
 • toiminnantarkastaja: tutkija Jussi Lintunen, Luonnonvarakeskus
 • varatoiminnantarkastaja: tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus

Kokouksessa paikalla olevat Seuran äänivaltaiset jäsenet voivat tehdä muita ehdotuksia avoimiin tehtäviin.

8. Seuran hyvän hallinnon ohjeet: hallitus on laatinut luonnoksen Seuran hyvän hallinnon ohjeiksi (Liite 3). Luonnos esitetään syyskokoukselle jäsenistön hyväksyttäväksi.

9. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Seuran jäsenet voivat ottaa esille keskusteluasioita ilmoittamalla siitä etukäteen sähköpostitse toiminnanjohtajalle (pekka.nygren [ät] metsatiede.org) tai kokouksessa työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä.

10. Kokouksen päättäminen.

Helsingissä 28.11.2018

Suomen Metsätieteellisen Seuran hallitus

Liitteet:
Toimintasuunnitelmaluonnos 2019 (PDF-tiedosto
Talousarvioesitys 2019 (PDF-tiedosto)
Luonnos hyvän hallinnon ohjeiksi (PDF-tiedosto)
__________

Invitation to the Autumn meeting on 12 December 2018

Autumn meeting of the Finnish Society of Forest Science will be held on Tuesday 12 December 2018 at 15:00 in the House of Sciences and Letters (Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki), Room 309 (3th floor).

Programme

1. Opening of the meeting

2. Election of the meeting chair, secretary, reviewers of the minutes, and voice counters.

3. Confirmation of the legality and quorum of the meeting.

4. Acceptance of the programme.

5. Confirmation of the Plan of activities 2019, Budget 2019, and the membership fee for 2019.

6. Election of the chair and vice-chair of the Society for 20198 and two board members to replace the members leaving their duty, Matleena Kniivilä and Matti Katila. According to the 6th § of the statutes of the Society, Matti Katila cannot be re-elected. The proposal of a work group searching for candidates is:

 • Chair 2019: Prof. Miina Rautiainen, Aalto University
 • Vice Chair 2019: Dr Tuija Aronen, Natural Resources Institute Finland
 • board members 2019 – 2021: Dr Matleena Kniivilä, Natural Resources Institute Finland, and Dr Sakari Tuominen, Natural Resources Institute Finland

Members of the Society who have the voting right may present other candidates on site.

7. Election of the auditor of the accounts and the activities of the Society for 2018. The proposal:

 • Auditor of Accounts: audit society PricewaterhouseCoopers
 • Because the auditor is an audit society, vice auditor is not elected.
 • Auditor of Activities: Dr Jussi Lintunen, Natural Resources Institute Finland
 • Vice-Auditor of Activities: Mr Jussi Leppänen, Natural Resources Institute Finland

Members of the Society who have the voting right may present other candidates on site.

8. Good governance instructions of the Society: The board has drafted Instructions of Good Governance in the Finnish Society of Forest Science (Appendix 3). The draft is presented to the autumn meeting for acceptance by the Society members.

9. Other possible items.
If a member wants to propose a topic for common discussion in the meeting they should sent an e-mail to the Executive Manager of the Society (pekka.nygren [ät] metsatiede.org) detailing the topic, or the proposal for a discussion topic may also be made on site at the time of the acceptance of the meeting programme.

10. Closure of the meeting

Helsinki, 28 November 2018

Board of the Finnish Society of Forest Science

Appendices:
Plan of activities 2018 (PDF file in Finnish)
Budget 2018 (PDF file in Finnish)
Instructions of Good Governance in the Finnish Society of Forest Science (PDF file in Finnish)
__________

Silva Fennican päätoimittaja vaihtuu

Suomen Metsätieteellisen Seuran julkaisujen pitkäaikainen päätoimittaja Eeva Korpilahti jää eläkkeelle tämän vuoden lopussa. Hän toimi Seuran sihteerinä vuosina 1990 – 1994 ja tänä aikana hänen tehtäviinsä kuului myös Seuran julkaisujen vastaavana toimittajana toimiminen. Vuonna 1994 Seuran julkaisutoiminta uudistettiin siten että Acta Forestalia Fennicasta tuli englanninkielisiä monografioita julkaiseva sarja, Silva Fennicasta englanninkielinen, kansainvälinen metsätieteen julkaisusarja ja kotimaisilla kielillä julkaisemista varten perustettiin Metsätieteen aikakauskirja. Eeva Korpilahdesta tuli kaikkien sarjojen päätoimittaja. Vähäisen monografiatarjonnan takia Acta Forestalia Fennica yhdistettiin pian Silva Fennicaan.

Eeva Korpilahden työn tuloksena Silva Fennica on nykyisin yksi johtavista kansainvälisistä metsätieteen julkaisusarjoista. Vuonna 2017 Silva Fennica sijoittui Scopusin listaamien metsätieteen julkaisusarjojen siteeratuimpaan viidennekseen. Tässä ryhmässä Silva Fennica on ainoa tieteellisen seuran itsenäisesti julkaisema lehti. Silva Fennican verkkosivustolla vierailtiin 141 maasta. Suomen Metsätieteellinen Seura kiittää Eeva Korpilahtea merkittävästä panoksesta metsätieteen hyväksi.

Silva Fennican uutena päätoimittajana aloittaa 1.1.2019 professori Matti Maltamo Itä-Suomen yliopistosta. Hänen oma tutkimusalansa on metsänarvioimistiede, erityisesti kaukokartoitus. Matti Maltamo on aiemmin toiminut mm. Canadian Journal of Forest Research sarjan Associate Editor tehtävässä. Hän hoitaa päätoimittajan tehtävää osa-aikaisena professorin tehtävänsä lisäksi. Toivotamme Matti Maltamon tervetulleeksi uuteen tehtäväänsä Seuran palveluksessa.
__________

Change of the Editor-in-Chief of Silva Fennica

The Editor-in-Chief of the publications of the Finnish Society of Forest Science, Dr Eeva Korpilahti will retire by the end of this year after a long and successful service. She was the secretary of our Society from 1990 through 1994. During that time, her responsibilities included the task of the Responsible Editor of the publications of the Society. The publication activities of the Society were reorganised in 1994: Acta Forestalia Fennica became a monograph series published in English, Silva Fennica was converted to an international journal of forest sciences published in English, and a new journal, Metsätieteen aikakauskirja, was established for publishing in national languages of Finland. Eeva Korpilahti was elected as the Editor-in-Chief of all publications. Soon, Acta Forestalia Fennica was merged to Silva Fennica because of low submission rates of monographs.

Thanks to the dedicated work of Eeva Korpilahti, Silva Fennica is today one of the leading international forest science journals. In 2017, Silva Fennica’s citation count was among the top 20 % of Scopus-listed forest science journals. Within this group, Silva Fennica is the only journal published independently by a learned society. Silva Fennica’s web site had visitors from 141 countries. The Finnish Society of Forest Science thanks Eeva Korpilahti for her important contribution for advancing forest sciences.

Professor Matti Maltamo of the University of Eastern Finland will take the task of Editor-in-Chief of Silva Fennica on 1 January 2019. His own research field is forest mensuration, especially the applications of remote sensing. He has earlier served as an Associate Editor of Canadian Journal of Forest Science. He will be a part-time Editor and continue his professorship. We welcome Matti Maltamo to his new position in the service of the Finnish Society of Forest Science.
__________

Metsätieteen aikakauskirjan uusi päätoimittaja aloittaa tehtävässään 1.1.2019

Myös Metsätieteen aikakauskirja saa uuden päätoimittajan vuoden 2019 alussa. Hän on professori Teppo Hujala Itä-Suomen yliopistosta. Hänen tutkimusalansa on metsäbiotalouden ennakointi. Hän on tutkinut laajasti pienmetsätaloutta. Hän on myös Small-scale Forestry sarjan Associate Editor. Päätoimittajan tehtävän vastaanottaessaan Teppo Hujala luopuu Seuran toiminnantarkastajan tehtävistä. Toivotamme Teppo Hujalalle menestystä uudessa tehtävässä Seuran palveluksessa.
__________

Seuran jäsenten on oikeus julkaista ilmaiseksi Silva Fennicassa

Kultaisen avoimuuden (Gold Open Access) sarjana Silva Fennica ei peri tilaajamaksuja lukijoilta ja kirjastoilta. Julkaisutoiminnan omarahoituksen muodostavat osuus Seuran jäsenmaksusta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuavustus. Koska nämä kattavat vain osan Silva Fennican julkaisukuluista, kirjoittajat maksavat 800 € artikkelimaksun. Artikkelimaksun tarkoitus on kattaa julkaisukulut, muttei tuottaa voittoa kirjoittajien kustannuksella. Maksu maksetaan sen jälkeen, kun käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi.

Muistutamme, että Suomen Metsätieteellisen Seuran jäsenet, joiden jäsenmaksut ovat ajan tasalla, voivat ensimmäisenä kirjoittajana julkaista yhden ilmaisen artikkelin vuodessa. Ilmoita käsikirjoitusta lähettäessäsi ”Comments for the Editor” laatikossa, että ensimmäinen kirjoittaja on Seuran jäsen. Lähetysvuoden jäsenmaksusi (tammikuussa edellisen vuoden jäsenmaksun) on oltava maksettu, kun lähetät käsikirjoituksen. Mikäli käsikirjoituksesi julkaiseminen siirtyy seuraavalle vuodelle, myös julkaisuvuoden jäsenmaksu (tammikuussa edellisen vuoden jäsenmaksu) on maksettava ennen artikkelin julkaisemista.
__________

The right of the members of our Society for free publishing in Silva Fennica

As a golden open access journal, Silva Fennica does not collect any payments from the readers and libraries. Our own sources of income are a part of the membership fee of the Finnish Society of Forest Science and the support from the Finnish Ministry of Education and Culture. As these sources do not cover all publication costs, Silva Fennica collects an article processing charge (APC) of 800 € on each published article. The APC is paid after acceptance of the manuscript for publication. As a non-profit publisher, we have set an APC that covers our costs but does not produce profit at the expense of the authors.

We remind you that full members of the Finnish Society of Forest Science with membership payments on date may publish one free article per year as the first author. When submitting an article, write in the “Comments for the Editor” box that the first author is a member of the Finnish Society of Forest Science. Your membership fee of the submission year (previous year in January) must be paid when submitting the manuscript. If the publication of the manuscript will be on the following year, also the publication year’s membership fee (previous year’s fee in January) must be paid before publication of the article.
__________

Seuran tulevaa ohjelmaa / Forthcoming events

Seuraavissa jäsentiedotteissa on tarkempia tietoja tulevista tapahtumista. Merkitse jo nyt ylös muutama tärkeä päivämäärä. Vuosi 2019 on Seuran 110-vuotisjuhlavuosi ja se tuo runsaan ohjelmatarjonnan kaikille jäsenillemme.

 • 11.1.2019 Tieteen päivien keskustelutilaisuus ”Mistä puhumme, kun puhumme metsien käytöstä” klo 12.00  13.45 Helsingin yliopiston päärakennuksen luentosalissa 5. Professori Annika Kangas (Luonnonvarakeskus) pitää avauspuheenvuoron ”Tarvitseeko metsä ihmistä vai ihminen metsää?”. Tämän jälkeen aiheesta keskustelee paneeli, jonka muodostavat professori Mikko Mönkkönen (Jyväskylän yliopisto), professori Markku Ollikainen (Helsingin yliopisto) ja professori Liisa Tyrväinen (Luonnonvarakeskus). Paneelin puheenjohtajana toimii professori Jarkko Hantula (Luonnonvarakeskus).
 • 10.5.2019 Seuran 110-vuotisjuhla koostuu iltapäivän tieteellisestä seminaarista ja iltajuhlasta. Luvassa on tieteen viimeisiä tuloksia ja hauskaa yhdessäoloa metsätieteen parissa.

You will find detailed information on these forthcoming events in the following information letters of our Society. However, mark already the following dates in your calendar:

 • 11 January 2019 panel discussion on the concept of the utilisation of forest resources as a part of the activities of the “Days of Science” (Tieteen päivät). The event will be at 12:00 – 13:45 in the lecture room 5 of the main building of the University of Helsinki. The discussion will be in Finnish.
 • 10 May 2019 the 110th Anniversary Seminar, Dinner and Evening Party of the Society.

__________

Metsähistorian tutkijaseminaari 2019 ja Vuosilusto 13/2020 kirjoituskutsu

Metsät ja kulttuurinen kestävyys

Kestävän kehityksen käsite on 1980–1990-luvulta lähtien ollut erottamaton osa myös metsien käyttöä, metsäpolitiikkaa ja metsäkeskustelua, vaikka metsänhoidossa sillä puuntuotannon näkökulmasta onkin vielä paljon pitemmät juuret. Kestävyys eri osa-alueineen on sittemmin näkynyt esimerkiksi metsä- ja luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksissa ja kansallisessa metsästrategiassa. Ideaalisen kestävyystarkastelun mukaan kaikki kestävyyden osa-alueet – ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen – ovat samanarvoisia.
 
Metsäkulttuurilla tarkoitetaan yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalisessa yhteydessä jakamia metsään liittyviä toimintatapoja, käytäntöjä, käsityksiä, merkityksiä ja arvoja.

Lusto – Suomen Metsämuseo, Metsähistorian Seura ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos järjestävät tutkijaseminaarin suomalaisesta metsäsuhteesta Jyväskylässä 12.4.2019 (Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos, H306, klo 10.15-17).

Vuonna 2020 Lusto ja Metsähistorian Seura julkaisevat samaa aihepiiriä käsittelevän aikakauskirjan Vuosilusto 13. Vuosilusto on Suomen Metsämuseo Luston (www.lusto.fi) ja Metsähistorian Seuran (www.metsahistoria.fi) joka toinen vuosi ilmestyvä metsähistorian, -perinteen ja -kulttuurin vertaisarvioitu tieteellinen julkaisu (Julkaisufoorumin luokitus 1). Kulttuurinen kestävyys suhteessa metsiin on ajankohtainen teema Lustossa muutenkin.

Seminaarin puhujiksi ja Vuosiluston kirjoittajiksi kutsutaan tutkijoita, joiden tutkimusaiheet, -näkökulmat tai aineistot liittyvät arvojen ja kulttuurisen kestävyyden pohtimiseen suhteessa metsiin.

Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset abstraktit (enintään yksi A4) pyydetään lähettämään dosentti Heikki Roiko-Jokelalle (heikki.roiko-jokela [ät] jyu.fi) 31.1.2019 mennessä. Abstraktin voi tarjota joko seminaariesitelmästä, Vuosilusto-artikkelista tai molemmista.

Lisätietoja: heikki.roiko-jokela [ät] juy.fi
__________

Uusia jäseniä / New members

Toivotamme uuden jäsenemme Liisa Vihervuoren tervetulleeksi mukaan toimintaamme.

We welcome our new member Liisa Vihervuori to participate in the activities of the Society.
__________

Toimiston aukioloajat / Office hours

Seuran toimisto on normaalisti auki maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 8 – 16. Toiminnanjohtaja työskentelee kotona keskiviikkoisin, mutta hänet tavoittaa puhelimitse tai sähköpostilla.

The office of the Society is normally open on Mondays, Tuesdays, and Thursdays from 8 to 16. The executive manager works at home on Wednesdays but you can reach him by phone or e-mail.
__________

Loppusyksyn terveisin,

Pekka Nygren
Toiminnanjohtaja
Suomen Metsätieteellinen Seura ry