Tarkoitus | Tapahtumat | Jäsenet | Kokoukset | Hallitus | Säännöt

Juhlajulkaisu

1 Nimi

Metsäekonomistiklubi toimii Suomen Metsätieteellisen Seuran yhteydessä.

2 Tarkoitus ja toiminta

Klubin tarkoituksena on

 • edistää metsäekonomista tutkimusta ja sitä koskevaa tieteellistä keskustelua,
 • edistää metsäekonomisen tutkimuksen yhteyksiä toisaalta muihin tieteenaloihin ja toisaalta käytäntöön,
 • toimia metsäekonomian tutkijoiden yhdyssiteenä sekä lisätä alan tuntemusta ja arvostusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi

 • järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia,
 • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja,
 • seuraa alan koti- ja ulkomaista kehitystä ja edistää kansainvälisiä yhteyksiä,
 • levittää alaa koskevaa tietoutta.

3 Jäsenet

Klubin jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhteisö, joka haluaa edistää klubin tarkoitusperiä, ja jonka klubin hallitus hyväksyy. Klubin jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai yhteistyöjäseniä. Jäsenillä on oikeus erota klubista ilmoittamalla siitä hallitukselle. Kunniajäseneksi klubi voi vuosikokouksen päätöksellä kutsua klubin toiminnan alalla erityisesti ansioituneita henkilöitä.

4 Hallitus

Klubin asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu Suomen Metsätieteellisen Seuran hallituksen nimittäminä puheenjohtaja ja kuusi (6) kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista kaksi (2) on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenistä vähintään kahden (2) tulee olla tutkimuslaitosten, vähintään kahden (2) yliopistojen ja vähintään yhden (1) käytännön palveluksessa. Klubin vuosikokous tekee Suomen Metsätieteelliselle Seuralle esityksen hallituksen jäseniksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa, ainakin kerran ensimmäisellä ja kerran toisella vuosipuoliskolla, ja lisäksi kun vähintään kolmannes hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan edustama kanta.

Hallituksen toimikausi kestää vuosikokousten välisen ajan.

5 Klubin nimen kirjoittaminen

Klubin nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

6 Klubin kokousten koollekutsuminen

Klubin kokoukset kutsuu koolle hallitus viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta ilmoittamalla kokouksesta jäsenkirjeellä.

7 Klubin kokoukset

Klubin vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen helmikuun puoliväliä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen klubin jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaati muksen esittämisestä.

Klubin kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee kokouksen puheenjoh tajan kanta.

8 Vuosikokous

Klubin vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus,
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
 3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus,
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 5. esitetään vuosikertomus,
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma,
 7. nimetään ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi,
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli klubin jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallituksella niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9 Sääntöjen muuttaminen ja klubin purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja klubin purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa klubin peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on ainakin kaksi kuukautta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai klubin purkamisesta.