Finlands Forstvetenskapliga Samfund grundades år 1909 för att främja skogsforskningen i vårt land. Samfundet fungerar som en länk mellan skogsforskare och andra av skogsforskning intresserade personer. Till samfundets centrala målsättningar hör att väcka intresse för skogsforskningen hos en bredare allmänhet, samt att ta initiativ och ställning till aktuella frågor inom skogsvetenskapen och skogsbruket i Finland.

Verksamhet

Samfundet ordnar årligen ett vetenskapligt seminarium, Skogsvetenskapens dag, samt föredrag, diskussionstillfällen och exkursioner, och delar ut stipendier och pris. Tillsammans med Skogsforskningsinstitutet publicerar samfundet två vetenskapliga tidsskrifter, den internationella Silva Fennica och den inhemska Metsätieteen aikakauskirja.

Samfundet är medlem i och sammankallande organ för Finlands IUFRO-kommitté som består av de 14 finländska medlemsorganisationerna inom IUFRO (International Forest Research Organizations).

Klubbar

Inom samfundet verkar fem arbetsgrupper eller klubbar: Samarbetsorganet för skogsteknologisk forskning, Skogsekonomiska klubben i Finland, Skogsbiologiska klubben, Skogstaxeringsklubben, och Östra Finlands Skogsforskningssällskap. Klubbarna ordnar föredragstillfällen, seminarier, exkursioner m.m. inom sina respektive ämnesområden.

Finansiering

Samfundet finansierar sin verksamhet med medlemsavgifter och statsbidrag. Samfundet förfogar även över fonder som erhållits via donationer och vilkas avkastning delas ut i form av stipendier och pris.

Medlemmar

Samfundet har över 500 ordinarie medlemmar samt både inhemska och utländska hedersmedlemmar. Ett flertal organisationer och företag är understödande medlemmar i samfundet. Nya medlemmar blir kallade till samfundet på förslag av minst två ordinarie medlemmar och efter godkännande av styrelsen.

Kontaktinformation

Finlands Forstvetenskapliga Samfund rf.
Viksbågen 6, 00790 Helsingfors
Tel.  044 558 1199
E-post sms (at) helsinki.fi